Platnost od 11.05.2022

Objednávky

 • Objednávka na akce se podává prostřednictvím koupě produktu umístěného na www.milahlavkova.cz, kde si vyberete konkrétní událost či službu. Produktem je objednávka jakékoliv služby, události (semináře, Astrodance, rituálu či cesty) (dále jen akce). V obou případech se koupí považuje vyplnění požadových udajů a odeslání objednávky.
 • Po zakoupení produktu je účastnici/účastníkovi (dále jen účastnice) odeslán automaticky generovaný email, potvrzující koupi. Způsob platby kartou či bankovním převodem si volí zákazník před odesláním objednávky.
 • V případě, že účastnice omluví svoji účast na akci, a to buď emailem na mila.hlavkova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 603 410 114 ve lhůtě 14 dní před začátkem akce nebo neuhradí v uvedené lhůtě zálohu za akci, bude objednávka zrušena.

Platby za akci a rezervace

Platba za akci probíhá zasláním zálohy či celého poplatku, jejíž výše je uvedena u konktrétního produktu, a to dle zvolené platební metody. Platba platební kartou je okamžitou úhrada objednávky. Platba bankovním převodem na účet je se splatností 14 dní. V případě, že se akce koná dříve než je splatnost objednávky, je v zájmu kupujícího si pohlídat, aby byla objednávka zaplacena před konáním akce. Bez zaplacení zálohy či celého poplatku není možné se akce zúčastnit.

Účastnice na místě hradí zbývající část ceny akce pokud platba předem nezahruje celý poplatek.

Účastnice si svou platbou rezervuje své místo a závazně tak potvrzuje svou účast.

Záloha

Je-li u akce uvedena možnost platby zálohy, tato záloha je nevratná.

Storno podmínky

Nárok na vrácení platby poplatku ze strany účastnice:

4 týdny před termínem konání 100% ceny

3 týdny před konáním akce 50% ceny

2 týdny před konáním akce 10% ceny.

méně než 2 týdny před konáním akce se platba nevrací.

Účastnice tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Ing. Miluše Hlávková (dále jen lektorka) si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů změnit místo, den konání akce nebo akci zrušit. 

Lektorka se v tomto případě zavazuje neprodleně informovat účastnice o změně termínu či zrušení akce, přičemž bude účastnicím nabídnut nový termín či případné vrácení platby. 

Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice se zúčastňuje akce dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

Účastnice po celou dobu trvání akce nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost.
Je -li účastnice těhotná, zavazuje se před začátkem akce o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektorka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.  

 • Je- li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na akci o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
 • Účastnice si je vědoma, že v průběhu akce může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že akce není lékařskou či psychoterapeutickou péčí, a že se jí účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Akce Ing. Miluše Hlávkové jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie. 
 • Účastnice bere na vědomí, že pokyny v průběhu akce jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
 • Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponována.
 • Účastnice bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na akci. V takovém případě bude platba za akci navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu akce přerušit svoji účast z jakéhokoliv vlastního důvodu, platba za akci se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu akce pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na akci žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

 • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Ing. Miluše Hlávkové (IČO 01789163), a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek a akcí pořádané Ing. Miluší Hlávkovou. 
 • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese mila.hlavkova@seznam.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
 • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice. 
 • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. 
 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním jednáním, a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na akci podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji objednáním produktu. 

Správce: Ing. Miluše Hlávková, Jaselská 1837, 250 88 Čelákovice, IČO: 01789163, majitelka Ing. Miluše Hlávková.

Ing. Miluše Hlávková – Studio Aine
Jaselská 1837
250 88 Čelákovice,
IČO: 01789163
provozující webové stránky:
www.milahlavkova.cz

Zpracováváme Vaše osobní údaje jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováváním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:

Pokud se na nás budete chtít kdykoliv v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte nás na mila.hlavkova@seznam.cz.

Rozsah osobních údajů:

Údaje uvedené v přihlašovacím formuláři či v jiných aktivitách na www.milahlavkova.cz, www.vykladhoroskopu.cz, údaje doručené emailem v rámci objednávky akce, individuálního poradenství, ve fakturačních údajích, daňových dokladech a to:
titul, jméno a příjmení, email, telefonní číslo (pro účel případného kontaktování účasti/neúčasti a bližších informací ke kurzu, semináři), adresa bydliště, datum narození, stav, vzdělání, IČO, DIČ (pouze v případě fakturačních údajů a údajů pro dlouhodobé smlouvy, přihlášky na akci nebo v objednávce na kurz, individuální poradenství).

Účel vedení osobních údajů:

Vaše údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • poskytování individuálních poradenství, služeb kurzu.
 • vedení účetnictví – fakturační údaje v případě vystavování a evidenci daňových dokladů v rámci zákonné povinnosti
 • marketing – zasílání newsletterů – zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek a dění u nás
 • fotografická, video dokumentace, reference – zvláště na seminářích a jiných akcích pořizujeme fotografie, videozáznamy, které používáme pro propagační a prezentační účely, také na veřejných aktivitách (předem oznámeno) a pouze na základě Vašeho souhlasu do doby, než souhlas sami odvoláte, odvolání lze na mila.hlavkova@seznam.cz.


Doba vedení osobních údajů:

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt (3 roky), pokud zákon nestanoví jinak.

V případě fakturačních údajů – ze zákona o evidenci účetních dokladů 5 let.

V případě obchodních a marketingových účelů – do doby zrušení odběru newsletteru, odvolání Vašeho souhlasu.

Osobní údaje a třetí osoba:

Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na ochranu osobních dat specializují a jsou v souladu s GDPR (facebook, instagram, google apod.)

Vaše práva:

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám vznikají tato práva:

 • pokud shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné, máte právo na doplnění, změnu osobních údajů
 • zjistit u nás, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme, do 14 – ti dní vám doložíme.
 • omezit zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování je nezákonné, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku na zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování os. údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracování osobních údajů:

Všechny aktivity uvedené na www.milahlavkova.cz, www.vykladhoroskopu.cz, které vyžadují zaslání emailu a jiných osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Zákazník odesláním formuláře Přihláška nebo jiné aktivity uvedené na webových stránkách, která vyžaduje uvedení osobních údajů, tak souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je vedena Ing. Miluší Hlávkovou, IČ 01789163. Provozovatel těchto web. stránek je zároveň zpracovatelem os. údajů dle výše uvedeného zákona.

Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu zákazníka a budou použity Ing. Miluší Hlávkovou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím, novinkám, ebookům, webinářům apod. emailem.

Z odběru novinek emailem se může zákazník kdykoliv odhlásit, a to na odkaze „odhlásit se“, který je součástí každého newsletteru nebo písemně na mila.hlavkova@seznam.cz.