Přihlášení a podmínky na webu

Přihlášení na skupinové akce

 • Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.milahlavkova.cz, kategorie Přihláška, kde si vyberete seminář či či jinou akci (dále jen akce), na který se hlásíte a vyplníte požadované údaje.
 • Po odeslání webové přihlášky je účastnici/účastníkovi (dále jen účastnice) odeslán automaticky generovaný email, potvrzující registraci na danou akci. Platba za akci, pokud je to v podmínkách akce, vyžadována převodem dopředu, je splatná do 3 dnů od přihlášení. Informace o čísle účtu jsou součástí zaslaného emailu..
 • Účastnice tímto bere na vědomí, že akce jsou kapacitně omezeny a online formulář umožní účastnici/účastníkovi podat přihlášku i na akci, jejíž kapacita již byla vyčerpána. Po podání své přihlášky je však účastnice zařazena na seznam náhradníků, přičemž je o této skutečnosti informována emailem.
 • V případě, že účastnice omluví svoji účast na akci, a to buď emailem na mila.hlavkova@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 603 410 114 ve lhůtě 14 dní před začátkem akce nebo neuhradí v uvedené lhůtě 3 dnů od zaslání přihlášky zálohu za akci, uvolňuje se místo této účastnice,  přičemž je toto uvolněné místo nabídnuto náhradnici prioritně podle doby podání její přihlášky.

Platby za akce a rezervace

Platba za akci probíhá zasláním zálohy či celého poplatku, jejíž výše je uvedena u konktrétní akce, na účet Air Bank, a.s.: 1196461013/3030 s. s uvedením svého jména, názvu akce a data jeho konání ve zprávě pro příjemce.

Účastnice na místě hradí zbývající část ceny akce pokud platba předem nezahruje celý poplatek.

Účastnice si svou platbou rezervuje své místo a závazně tak potvrzuje svou účast.

Storno podmínky

Záloha či platba poplatku předem je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace své účasti na akci a to bez ohledu na důvody zrušení. Účastnice tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Ing. Miluše Hlávková (dále jen lektorka) si vyhrazuje možnost z organizačních a provozních či jiných závažných důvodů kdykoli změnit místo, den konání či cenu akce nebo akci zrušit. 

Registrovaní účastníci budou v tomto případě obesláni emailem, dle potřeby kontaktováni telefonicky, přičemž s nimi bude domluveno, zda využijí jiný termín, jinou akci, nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů. 

Převzetí vlastní odpovědnosti

Účastnice se zúčastňuje akce dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

Účastnice po celou dobu trvání akce nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost.
Je -li účastnice těhotná, zavazuje se před začátkem akce o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektorka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.  

 • Je- li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na akci o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
 • Účastnice si je vědoma, že v průběhu akce může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že akce není lékařskou či psychoterapeutickou péčí, a že se jí účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Akce Ing. Miluše Hlávkové jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie. 
 • Účastnice bere na vědomí, že pokyny v průběhu akce jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
 • Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh semináře či není jinak vážně zdravotně indisponována.
 • Účastnice bere na vědomí, že lektorka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na akci. V takovém případě bude platba za akci navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu akce přerušit svoji účast z jakéhokoliv vlastního důvodu, platba za akci se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu akce pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na akci žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

 • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Ing. Miluše Hlávkové (IČO 01789163), a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek a akcí pořádané Ing. Miluší Hlávkovou. 
 • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese mila.hlavkova@seznam.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
 • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice. 
 • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. 
 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním jednáním, a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na akci podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji podáním přihlášky.