Podmínky a přihlášení na webu

Objednávka – koučing pro jednotlivce a páry

Přihláška se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.milahlavkova.cz, kategorie Přihláška, OBJEDNÁVKA na koučing pro jednotlivce a páry, na který se hlásíte a vyplníte požadované údaje.

Po odeslání webové objednávky je účastnici/účastníkovi (dále jen objednavateli) odeslán automaticky generovaný email, potvrzující přijetí objednávky. Platba za objednávku je vyžadována převodem dopředu a je splatná do 3 dnů od zaslání objednávky. Informace o čísle účtu jsou součástí zaslaného emailu.

Objednavatel tímto bere na vědomí, že objednací lhůta vybrané služby může být až 30 dní od odeslání objednávky.

Ing. Miluše Hlávková (dále jen poskytovatel služby) se zavazuje kontaktovat objednavatele (po uhrazení vybrané služby) emailem nebo telefonicky a domluvit s ním konktrétní termín objednané služby. Pokud se poskytovateli služby nedaří s objednavatelem spojit telefonicky, napíše objednavateli email s nabídkou konkrétních termínů. Pokud objednavatel neodpoví na email s termíny do 14 dnů od doručení, propadne zaplacená služby bez nároku na vrácení peněz.

Platby za službu

Platba za objednanou službu je hrazena na podnikatelský účet Air Bank: 1196461013/3030 s. s uvedením svého jména, názvu služby ve zprávě pro příjemce. Cena služby je uvedena v ceníku.

Storno podmínky

V případě zrušení objednaného termínu na službu ve lhůtě 24 hod. před jejím začátkem je objednavateli nabídnut nový termín. Objednavatel má nárok na 2 změny termínu, poté zaplacená služba propadá bez nároku na vrácení peněz. Ing. Miluše Hlávková si vyhrazuje právo změnit datum nebo čas domluvený s objednavatelem ze zdravotních či rodinných důvodů. V obou případech bude domluven nový termín po vzájemné dohodě obou stran.

Převzetí vlastní odpovědnosti

Objednavatel, je-li zároveň účastník/účastnice (dále jen účastnice) se zúčastňuje vybrané služby (dále jen akce) dobrovolně a na vlastní odpovědnost.

Účastnice nese za sebe a své jednání plnou zodpovědnost po celou dobu trvání akce.
Je -li účastnice těhotná, zavazuje se před začátkem akce o této skutečnosti lektorku informovat, aby lektorka mohla přizpůsobit použité techniky jejímu stavu.  

  • Je- li účastnice v psychoterapeutické či psychiatrické léčbě či v minulosti byla, zavazuje se před přihlášením na koučing o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou nebo byly důvodem léčby, informovat lektorku a spolu s ní rozhodnout o své účasti.
  • Účastnice si je vědoma, že v průběhu koučingu může být vystavena fyzickému, citovému a psychickému zatížení. Bere na vědomí, že akce není lékařskou či psychoterapeutickou péčí, a že se jí účastní na své vlastní riziko a odpovědnost. Akce Ing. Miluše Hlávkové (dále jen koučky) jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie. 
  • Účastnice bere na vědomí, že pokyny v průběhu koučingu jsou pro účastnici pouze návrhy, kterými se účastnice řídí dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost.
  • Účastnice prohlašuje, že není v současnosti pod vlivem žádných psychotropních, omamných a jiných návykových látek či alkoholických produtků, netrpí žádnou fyzickou nebo duševní poruchou, neužívá psychofarmaka, která by mohla mít negativní dopad, ať přímé či nepřímé účinky na průběh koučingu či není jinak vážně zdravotně indisponována.
  • Účastnice bere na vědomí, že koučka je na základě vlastního uvážení oprávněna ukončit účast jakékoliv účastnice na koučingu. V takovém případě bude platba za koučing navrácena. Rozhodne-li se účastnice v průběhu koučingu přerušit svoji účast z jakéhokoliv vlastního důvodu, platba za koučingu se nevrací.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu akce pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na akci žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

  • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Ing. Miluše Hlávkové (IČO 01789163), a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek a akcí pořádané Ing. Miluší Hlávkovou. 
  • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese mila.hlavkova@seznam.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
  • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice. 
  • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. 
  • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním jednáním, a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na koučingu podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji podáním přihlášky.