Podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Objednávka – dárkový certifikát

Objednávka se podává prostřednictvím online formuláře, kde vyplníte požadované údaje. Formulář je umístěný na www.milahlavkova.cz, kategorie Dárkový certifikát, Objednávka, a který kupujete na konkrétní službu/služby.

Po odeslání webové objednávky je objednavateli odeslán automaticky generovaný email, potvrzující přijetí objednávky. Platba za objednávku je vyžadována převodem dopředu a je splatná do 3 dnů od zaslání objednávky. Informace o čísle účtu jsou součástí zaslaného emailu.

Ing. Miluše Hlávková (dále jen poskytovatel služby) se zavazuje předat dárkový certifikát osobně na adrese Jaselská 1837, Čelákovice, emailem nebo zaslat poštou tak, jak si objednavatel stanovil ve své objednávce. V případě osobního předání objednavatele (po uhrazení vybrané služby) kontaktuje objednavatel poskytovatele služby a domluví s ním konktrétní termín předání dárkového certifikátu.

Platba za dárkový certifikát

Platba za objednanou službu je hrazena na podnikatelský účet Air Bank: 1196461013/3030 s. s uvedením svého jména, názvu služby ve zprávě pro příjemce. Cena služby, na kterou je dárkový certifikát objednán, je uvedena v objednávce.

Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s případným pořízením obrazového záznamu akce pro referenční účely lektora. Zároveň se zavazuji, nepořizovat na akci žádný vlastní zvukový či obrazový záznam bez výslovného souhlasu lektora.

  • Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že odesláním přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů (Zásady zpracování os. údajů) poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze nebo odvoláním, která je ve vlastnictví Ing. Miluše Hlávkové (IČO 01789163), a které budou použité výhradně na rozesílání pozvánek, novinek a akcí pořádané Ing. Miluší Hlávkovou. 
  • Odběr těchto pozvánek, novinek a vyřazení mých osobních a kontaktních údajů z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové lze kdykoliv odvolat písemně na emailové adrese mila.hlavkova@seznam.cz. Následně budou vyřazené všechny údaje účastnice z databáze vlastníka Ing. Miluše Hlávkové do 30 dní ode dne, kdy odvolání souhlasu je doručeno vlastníkovi databáze.
  • Vlastník databáze je povinen zajistit, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely a vyloučit předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastnice. 
  • Potvrzuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné. 
  • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem plně způsobilá k právním jednáním, a že mi není známa jakákoliv skutečnost, která by mi bránila učinit výše uvedené prohlášení.

Tímto prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými podmínkami mé účasti na koučingu podrobně seznámila, jsou mi plně srozumitelné a svůj výslovný souhlas projevuji podáním přihlášky.